top of page

תהליך כללי 

בתהליך זה נקיים סדרה של מפגשים אשר יאפשרו למונחה להתמודד עם הקשיים עימם הוא נתקל בחיי היום יום.

נגלה מה מניע את הקשיים הללו ונאפשר את הפתרון הנובע מן הנפש.

מפגשים אלו מתקיימים אחת לשבוע באורך של כשעה.

 

 

תהליך קבלת החלטות

 

תהליך זה הינו ממוקד על מנת לפתח את היכולת לקבל החלטה, ומומלץ בחום אם מדובר בהחלטה ספציפית עמה מתמודד המונחה ללא הועיל.

 

תהליך זה מונה 2 מפגשים, כאשר ניתן לקיים את 2 המפגשים ביום אחד. לעיתם יש צורך במפגש נוסף.

המפגשים בנויים משילוב שיטת הדמיונובע ושיחה.

 

bottom of page